8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

Thông báo về bản quyền

Các cá nhân và tổ chức khi truy cập vào website cũng như tất cả các trang web có liên quan chịu sự quản lý của Phước Bình Kim đều phải tuân theo những quy định sau:

– Tất cả các thông tin có trong website này phải luôn thuộc quyền sở hữu của Phước Bình Kim. Theo những quy định được đưa ra trong Copyright Act 1968, bất kỳ hình thức phân phối hoặc sao chép thông tin đều bị ngăn cấm chặt chẽ. Ngoài ra, việc lưu trữ hay loại trừ đối với thông tin có trong trang web phải được sự đồng ý của Ringier thông qua các văn bản chính thức.

– Bất cứ các thông tin gửi đến Phước Bình Kim từ một cá nhân đang sử dụng website này đều trở thành tài sản của Phước Bình Kim, đồng thời cá nhân nào gửi những thông tin đó đều phải chấp thuận việc Phước Bình Kim sẽ được quyền sử dụng những ý tưởng, định nghĩa, thuật ngữ chứa đựng trong đó. Ngoài ra, Phước Bình Kim cũng bảo lưu quyền sử dụng, sao chép cũng như phân phối đối với những thông tin đó.

– Ngoại trừ Phước Bình Kim và các nhân viên, đại lý và các đơn vị tư vấn, đối với phạm vi tối đa cho phép bởi luật pháp, trách nhiệm pháp lý đối với những thất thoát có thể thuộc về bất cứ các nhân nào, những người đã sử dụng hoặc dựa vào các thông tin chứa đựng trong website này.